30 23 15 19 Kontakt@Nyside.dk

HANDELSBETINGELSER

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsetingelser er gældende for alle tilbud og aftaler om vareleverancer og tjenesteydelser fra Nyside, med mindre andre vilkår er bekræftet skriftligt af Nyside.

 

Tilbud og priser

Tilbud er gældende 14 dage fra tilbuddets afgivelse. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra Nyside. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms og anden afgift.

 

Leveringstid

Leveringstid regnes fra det tidspunkt, hvor Nyside har modtaget alle produktionsdele i overensstemmelse med Nyside’s specifikationer. Såfremt kunden ikke rettidigt har opfyldt aftalte vilkår eller på anden måde forsinker leverancens udførelse, f.eks. ved ændring i ordren, er Nyside berettiget til, efter eget valg, at forlænge leveringstiden med en rimelig frist eller at hæve aftalen.

 

Fakturering og betaling

Faktura udstedes ved  klarmelding fra Nyside af website på test domæne. Betalingsbetingelser er 14 dage netto efter overdragelse af produkt. Ved misligeholdelse af aftalen har Nyside ret til omgående at fremsætte krav om betaling af såvel forfaldne som ikke forfaldne tilgodehavender hos kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso og at stoppe alle leverancer, herunder tilbageholde kundens originalmateriale. Alle udgifter i forbindelse med inddrivelse af gæld afholdes af kunden. For ekspedition af rykkerbreve beregnes et gebyr pr. gang, p.t. DKK 100,00 for anden og tredie rykker. Såfremt gæld ikke indbetales senest 10 dage fra tredie rykker dato, så overgives sagen til retslig inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

 

Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering

Nyside kan kræve sikkerhedsstillelse og kreditvurdering. Hvis sikkerhed ikke kan stilles, eller resultatet af kreditvurderingen ikke er tilfredsstillende, er Nyside berettiget til at hæve aftalen uden konsekvenser for Nyside.

 

Ejendomsforhold

Du har som kunde ejendomsretten over design samt tekstindhold. Nyside og sine partnere har ejendomsretten på selve grundsystemerne. Dette gælder blandt andet CMS, Plugins, udvidelser mm.

 

Email-backup

Det påhviler til enhver tid kunden at tage back-up af emails.

 

Forsikring

Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til Nyside, idet opbevaring af sådant materiale sker for kundens risiko. Det er ligeledes kundens ansvar at få forsikret den leverede løsning i tilfælde at driftstab eller mod direkte / indirekte fejl.

 

Produktionsmateriale

Kunden leverer produktionsmateriale til Nyside frit i hus og fortoldet i overensstemmelse med Nyside’s specifikationer. Modtaget materiale vil efter kundens ønske blive returneret eller destrueret for kundens regning. Kunden skal levere billedmateriale, logo samt de oplysninger, der kræves, for at Nyside kan oprette en grundlæggende hjemmeside. Opsætning af indholdet (struktur, produkter, tekster og billeder) er, som udgangspunkt, ikke inkluderet, med mindre andet er aftalt.

 

Undersøgelsespligt og reklamation

Kunden har pligt til straks ved varens modtagelse at undersøge den for at konstatere, om den er i  kontraktmæssig stand. Er den aftalte mængde ikke leveret, eller er varen behæftet med mangler, påhviler det køber straks at underrette Nyside herom. Enhver reklamation skal være skriftlig og være Nyside i hænde senest to uger efter levering. Nyside har herefter en rimelig frist til undersøgelse af reklamationen. Nyside er berettiget til at afvise reklamationer, som fremsættes efter, at kundens produktionsmateriale er returneret eller destrueret.

 

Nyside fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller manglende levering af ekstra produkter / opdateringer. Det er endvidere kundens eget ansvar, at lovligheden af data følger den danske lovgivning.

 

Support

Nyside yder support til kunderne på hverdage fra 9:00 til 15:00. Der ydes support på Nyside’s systemer. Der ydes ikke support til billedredigering eller ændring i html-kode.

 

Opsigelse af websites

Der er ingen opsigelsesfrist hos Nyside, hvis man skifter internetpartner. Indeværende abonnementer løber dog til disse er afsluttet, da Nyside betaler ekstern samarbejdspartner forud for drift og hosting.

Opsigelse skal ske på skrift eller pr. e-mail af juridiske grunde.

 

Opsigelse af domæner

Nyside fornyer altid domæner automatisk. Det bliver gjort for at sikre, at kunderne ikke mister deres domæner ved en fejltagelse. Dette er gældenden med mindre kunden selv ønsker at stå for domæne-leje og hosting.

Derfor skal kunden skriftlig opsige sit domæne til Nyside inden kommende årlige fornyelse.